تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

معدنی

با وجود بسیاری از تجربه ها در زمینه خدمات معدن و صنایع معدنی ، شرکت فنسا نیاز به قابلیت اطمینان بیشتر تجهیزات و عملکرد حداکثر در محیط های سخت را درک می کند. برای حل این چالش ها ، ما مؤلفه های خاصی را مهندسی می کنیم و خدمات گسترده ای را با هدف کاهش هزینه های نگهداری و کاهش کل هزینه ها ارائه می دهیم.