تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

U Rings

 

آب‌بندهای U شکل U-ring به عنوان با اهمیت‌ترین آب‌بندها در هر نوع تجهیزات نیروگاهی سیالات به کار می روند، از آنجاییکه این قطعه از نشت سیالات جلوگیری می کند.