تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

Single Cartridge Seals

 

این یک سیل تک کارتریج است که به منظور جلوگیری از نشت و انتشار در اکثر برنامه های پالایشگاهی طراحی شده است. در خدمات غیر هیدروکربنی ، هیدروکربن های خطرناک  و هیدروکربن های غیر خطرناک کاربرد دارد.

 

 

 

 

FSC-CARTEX-TN

 

 

FSC-CARTEX-SN

 

 

FSC-CARTEX-QN

 

 

FSC-MBTEX

 

 

FSC-H7

 

 

FSC-M7