تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

Elastomer Rings

 

پلیمر هسته اصلی یک ترکیب الاستومری لاستیک نامیده می شود که یا به عنوان صمغ طبیعی تولید می شود یا به صورت مصنوعی توسط صنایع شیمیایی ساخته می شود. اتصال متقاطع مولکول ها باعث تغییر لاستیک از یک ماده پلاستیکی مانند به یک ماده الاستیک می شود کهاز نظر جنس و شکل متفاوت هستند.