تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

V Rings

 

همه v-ring برای محور چرخشی در موارد زیادی استفاده می شوند.v-ring را می توان به تنهایی برای حفاظت انواع بلبرینگها ازآلودگی ها به کار برد در حالیکه اطمینان روان کننده حفظ شود.همچنین v-ring به عنوان آب‌بند کننده ثانویه و کمکی برای آب‌بند کننده اولیه در محیطهای خیلی آلوده استفاده می شود.