تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

DOUBLE CARTRIDGE SEALS

 

این مکانیکال سیل به شکل دوتایی (پشت سر هم، پشت به پشت، روبروی هم) می‌باشد و شرایط علمی آن رویکرد شما را نسبت به آب بندی تغییر می دهد. اجزای این سیل قابل تعویض هستند. این امر به شما انعطاف پذیری می دهد تا شرایط عملکردی بیشتری را با سیل کمتری بپوشانید ، از این طریق نگهداری ساده ، کاهش خرابی ، افزایش راندمان و کاهش هزینه ها را در پی دارد.

 

 

 

 

FDC-CATEX-FB

 

 

FDC-HR

 

 

FDC-CARTEX

 

 

FDC-CARTEX-BB

 

 

FDC-H75

 

 

FDC-H75-FB

 

 

FDC-SH-FF

 

 

FDC-H75-FF

 

 

 

FDC-KL480

 

 

FDC-KL460