تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

پالایشگاه

از پالایشگاه‌های نفت گرفته تا کارخانه‌های پتروشیمی، بسیاری از عملیات‌های حیاتی برای فرآیندهای دمایی خاص نیاز به تبرید دارند. همانطور که فشرده سازی تبرید برای این کاربردها بسیار مهم است، ضروری است که هر سیل کمپرسور و کوپلینگ عملکرد و قابلیت اطمینان بهینه را حفظ کند. با محصولات فنسا، مشتریان نه تنها می توانند حداکثر کارایی را در برنامه های کاربردی در دمای پایین به دست آورند. آنها همچنین می توانند مصرف انرژی را کاهش دهند و استانداردهای سختگیرانه زیست محیطی را برای مواد خطرناک مانند مبردهای صنعتی رعایت کنند.