تلفن: 3-65019881-021

فکس: 65019884-021

چوب و کاغذ

در صنعت چوب، خمیر کاغذ و کاغذ ، بهره وری و قابلیت اطمینان برای کنترل هزینه ها مهم هستند زیرا به کاهش میزان انرژی مورد نیاز فرآیندهای مهم کمک می کنند. شرکت فنسا هر دو مولفه را به حداکثر می رساند – و به شرکتها کمک می کند مقررات سخت آلودگی را با عناصر مهندسی شده و سیستم های پشتیبانی سیل کنند که تولید گازهای گلخانه ای را محدود می کند ، درجه حرارت بالا را تحمل می کنند و مصرف آب را کاهش می دهند.